Технология на Конкурса

Технология на провеждане на конкурса "Сайт на годината 2024"

I. Организатор

1. Организатор на конкурса Сайт на годината е Фондация за активно развитие на уеб.

2. За провеждане на конкурса се създава работна група, отговорна за протичането му, експертен съвет и жури, определящи победителите.

Работната група по Сайт на годината 2024 заседава на срещи през месеците март и април 2024 година и прие описаните тук условия на протичане на Конкурса.

Работната група и оценяващия екип са:

Основно жури - разделено в 3 основни групи:

Основно жури за сайтове - Дизайн, Програмиране, Маркетинг

Младежко жури – помага процеса на оценяване в предварителен кръг по фиксирани критерии - в трите сегмента Дизайн, Програмиране и Маркетинг и проверява дали сайтовете са в правилната за тях категория по 5 във всеки сегмент – 15 - експерти.

Административен екип - работи по реализацията на Конкурса.

II. Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината е проектът (сайт) да е разработен от българска компания и екип.

В конкурса няма да бъдат допускани за участие проекти, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани „информация“), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват „верижни писма“, „джънк имейли“, „пирамидни схеми“ или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Един сайт може да участва само в една категория.

Сайтове, участвали и печелили награда в предишни издания на Конкурса ще трябва да декларират и посочват значимо подобрение, за да участват отново.

Въвеждат се следните такси за участие (за платените категории):

 • Начало на регистрацията 15 април - 100 лв.
 • Ранна регистрация от 16.04 до 31.08.2024 г. - 180 лв.
 • Основна регистрация от 01-30.09.2024 г. - 220 лв.

Допуска се и безплатно участие на проекти в специални Категории, където гласуването ще бъде само от публиката.

III. Етапи на протичане на Конкурса

Регистрация

Проверка валидността на регистрациите

Обвързаност за титулярното жури + проверка на сайтовете за основни функционалности от Младежкото жури

Оценяване

Излъчване на номинирани

Излъчване на победители

Награждаване

1. Регистрация

Регистрацията за Сайт на годината стартира официално на 15.04.2024 г. и ще продължи до 30.09.2024 г. Регистрацията се извършва изцяло онлайн - от сайта на Конкурса.

Регистрацията се преглежда и обработва от 1-3 работни дни. Ако всичко е коректно се изпраща фактура, тя става валидна след платена такса за участие.

Регистрацията се извършва онлайн. Всеки регистриращ може да създаде профил на сайта с който да регистрира и коригира въведената информация чрез попълване на форма в сайта https://bgweb.bg/s/registration_agency/ за всички категории. Това може да се направи от собственик (фирма възложител), от автор или член на екипа работил по създаването на сайта, но със знанието и съгласието на собственика на сайта.

Проектите, които не отговарят на критериите на категорията в която са регистрирани ще бъдат премествани служебно от специална комисия с представители на журито на Конкурса в дните преди старта на оценяването.

При регистрацията регистриращият декларира, че е съгласен и приема условията на Конкурса, както и това, че сайтът му ще бъде оценен във вида, в който е онлайн в периода на оценяване (октомври 2024 г.).

Категориите в Сайт на годината 2024 са следните (платено участие):

 • Корпоративен сайт
 • Сайт на startup или малка фирма
 • Електронна търговия - Голям електронен магазин над 100 позиции
 • Електронен магазин - Малък електронен магазин от 5 до 100 позиции
 • Продуктов сайт - Сайт на продукт с или без електронен магазин до 5 позиции
 • Институционален сайт
 • Сайт за електронно управление
 • Медиен сайт
 • Сайт за онлайн услуги (Не се отнася до държавните институции като НОИ, НАП, НЗК и др.)
 • Сайт на събитие
 • Личен сайт / блог
 • Иновативен продукт (За проекти, които са експериментални и иновативни - дизайн или технология, 3D среда, WebGL, VR, АI, експериментална типография, анимация и др.)
 • Сайт на кауза / НПО

Категориите в Сайт на годината 2024 са следните (безплатно участие):

 • Онлайн игра
 • Подкаст
 • Мобилно приложение

Специални награди

 • Агенция на годината – агенцията с най-много проекти попаднали в номинации;
 • Women in Tech and Leadership;
 • Сайт на Добрата дума - избира се от надзорния съвет на Фондацията;

Ако в категория има по-малко от 5 участника журито си запазва правото да не излъчи победител.

За промени в адреса на вече регистриран сайт или други данни от регистрацията организаторите се уведомяват с изпращане на имейл до Организаторите, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Всички такси за участие трябва да се заплатят не по-късно от 12:00 часа на обявената за край на регистрацията дата - 30.09.2024 г. Проект, чиято такса за участие не е заплатена в указания срок, не се допуска за участие.

Таксите за участия на уеб сайтове, които са отпаднали поради неизпълнение на условията за участие в Конкурса, не се възстановяват.

Банковите преводи се правят в лева по сметката на Фондация за активно развитие на уеб, като банковите такси са за сметка на изпращача.

2. Проверка валидността на регистрациите

През целия период на регистрация и в първите 5 дена след начало на оценяването. Извършва се от оторизирано за целта лице, представител на Организаторите и Младежкото жури. Включва проверка на всеки регистриран сайт за коректно избрана категория, в която е регистриран, както и дали не попада в забранените за допускане до участие групи сайтове. При невалидна регистрация се изпраща имейл на посочения адрес с информация за това, че ще бъде преместен в друга категория и/или за дисквалификация с указване на наличния казус. При липса на отговор на този имейл регистрацията се счита за невалидна. При съгласие се пристъпва към промяна на категорията или се изясняват обстоятелствата.

Адресите на всички успешно регистрирани сайтове се публикуват онлайн на сайта на конкурса.

3. Оценяване

3.1. Оценяващо жури

Оценяването на участниците в Сайт на годината 2024 се извършва от предварително съставено от организаторите жури. Журито е обявено на сайта на Конкурса при началото на регистрацията. Журито се състои от специалисти в следните области:

дизайнери

маркетинг специалисти

проектови ръководители

SEO/SMM

ПР и журналисти

програмисти

блогъри

Предварително журиращите подписват декларация, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. Тази декларация се предоставя на организаторите.

Имената на журиращите се оповестяват в началото на регистрацията, придружени с кратка анотация и снимка, предоставени на организаторите едновременно с декларациите. Тази информация се поставя на сайта на конкурса.

Оценките на журито се обявяват публично след края на конкурса.

Коментарите от журито се предават по мейл само на регистриращия проекта за участие, след края на Конкурса.

3.2. Основните критериите за оценка в Сайт на годината 2024 са детайлно описани и приети от Журито в сегментите маркетинг, дизайн и техническо изпълнение са анонсирани на сайта на Конкурса.

3.3. Крайната оценка на участващия проект се формира по следния начин: 30% от оценката за дизайн, 30% от оценката за програмиране, 30% от оценката за маркетинг и 10% от оценката за правно съответствие.

3.4. Журито оценява само проектите в Категориите с платено участие.

4. Деклариране на обвързаност от Основното жури и проверка на сайтовете от Младежкото жури.

Период: Никой член на основното жури не може да започне гласуване ако не е декларирал своята обвързаност/необвързаност с участниците в Конкурса. Декларирането става в първите два дни от Гласуването (октомври 2024).

Журиращите преглеждат списъка с всички участващи сайтове и декларират обвързаност с такива, за които са работили или работят в момента, като за целта попълват декларация онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Копия от декларацията се изпращат до организаторите.

По време на деклариране на обвързаност от Основното жури всички участващи сайтове се проверяват от Младежко жури, съставено и разпределено от младши експерти от трите сегмента - дизайн, програмиране, маркетинг. Всеки проект се преглежда от по един младши експерт от трите основни сегмента. Критериите, по които се преглеждат сайтовете са точно описани и подадени от титулярното жури. Младежкото ще отбелязва с Да и Не дали са налице базови критерии за участие в конкурса. Основното жури ще вижда тези отметки, за да вземе предвид при съставянето на оценката.

5. Излъчване на номинирани сайтове – в Сайт на годината 2024 победителите ще сe излъчат от жури и публика едновременно.

Всеки член на журито гласува за сайтовете, с които не е обвързан, в 2 или 3 цели категории за да могат да определят средното ниво на участниците. Гласуването е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Гласуването за обвързващи сайтове ще се направи технически невъзможно, като за това носят отговорност организаторите.

Гласува се по 10-то бална система, като 10 е максимум, а 1 минимум.

Оставянето на коментари от всеки журиращ за всеки проект е задължително.

След края на гласуването се сумира броят гласове за всеки един сайт. По тази оценка сайтовете се подреждат за всяка категория и се определят първите пет с най-висок резултат - по пет номинирани в категория.

6. Излъчване на победители

6.1. Гласуване на жури в този етап

Гласуват всички членове на журито. Вотът е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито.

Всеки журиращ гласува САМО в категориите, с които не е обвързан и класира проектите на 1, 2, 3 място задължително. На всяко място има дефинирана тежест в точки.

Класирането има следната тежест:

класиран на 1-во място сайт - 45

класиран на 2-ро място сайт - 30

класиран на 3-то място сайт - 20

класиран на 4, 5, 6, 7 място сайт - 10

6.2. Класиране на участниците

След получаването на броя точки от Етап 2, крайната оценка за участника се формира по формулата:

50% от нормализираната оценка от Етап 1 + 50% от нормализираната оценка от Етап 2

Класирането става по така формираната крайна оценка.

Оценките на журито се обявяват публично след края на конкурса.

7. Награждаване

Датата и мястото на награждаването ще бъдат обявени от организаторите не по-късно от 15 октомври 2024 г. Отговорни за церемонията по награждаването са организаторите. Победителите не се анонсират предварително. Окончателните резултати се обявяват официално на церемонията по награждаване и след това се публикуват на сайта.

Изготвили:

Светла Йовова и Жюстин Томс

Сайт на годината
Фондация за активно развитие на уеб
Април 2024