Сайт на годината

Регистрация

Регистрирайте се като създатели на сайтове и дигитални продукти и ще можете да регистрирате по-лесно своите проекти за участие в Конкурса Сайт на годината.
Тази регистрация също ще Ви включи в "Карта на дигиталния бизнес в България", която разработваме в момента.

Регистрация агенция / профил