Технология на Конкурса

Технология на провеждане на конкурса Сайт на годината 2021

Версия 2.0

Дата на финализиране на Технологията: 21.05.2021 г.

I. Организатор

1. Организатор на конкурса Сайт на годината е Фондация за активно развитие на уеб.

2. За провеждане на конкурса се създава работна група, отговорна за протичането му, експертен съвет и жури, определящи победителите.

Работната група по Сайт на годината 2021 заседава на срещи през месеците март и април 2021 година и прие описаните тук условия на протичане на Конкурса.

Работната група и оценяващия екип са:

Основно жури - разделено в 4 основни групи

 • Основно жури за сайтове - Дизайн, Програмиране, Маркетинг - по 14 експерти
 • Основно жури за мобилни приложения - 7 експерти

Специално жури - излъчва носителя на Специалната награда - 8 до 10 експерти

Джуниър жури - фасилитира процеса на оценяване в предварителен кръг по фиксирани критерии - в трите сегмента Дизайн, Програмиране и Маркетинг по 5 - 15 експерти

Административен екип - работи по реализацията на Конкурса.

II. Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината е проектът (сайт или мобилно приложение) да е разработен от българска компания и екип.

Категория Mobile App ще се оценява отделно по отделни критерии.

В конкурса няма да бъдат допускани за участие проекти, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват “верижни писма”, “джънк мейлове”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Един сайт може да участва само в една категория.

Сайтове, участвали и печелили награда в предишни издания на Конкурса ще трябва да декларират и посочват значимо подобрение, за да участват отново.

За участие в конкурса следва да се заплати такса - 125 лв.

Такса при ранна регистрация от 22-ти април до 22-ри юни 2021 г. - 100 лв.

III. Етапи на протичане на Конкурса

 • Регистрация
 • Проверка валидността на регистрациите
 • Обвързаност + проверка на сайтовете за основни функционалности от Junior jury
 • Оценяване
 • Излъчване на номинирани
 • Излъчване на победители
 • Награждаване

1. Регистрация

Регистрацията за Сайт на годината стартира официално на 22.04.2021 г. и ще продължи до 04.10.2021 г. Регистрацията се извършва изцяло онлайн - от сайта на Конкурса.

Регистрацията е валидна след платена такса за участие.

Регистрацията се извършва онлайн чрез попълване на форма в сайта http://bgweb.bg/, за всички категории, от собственик (фирма възложител), от автор или член на екипа работил по създаването на сайта, но със знанието и съгласието на собственика на сайта.

При регистрацията регистриращият декларира, че е съгласен и приема условията на Конкурса, както и това, че сайтът му ще бъде оценен във вида, в който е онлайн в периода на оценяване (октомври 2021 г.).

Категориите в Сайт на годината 2021 са следните:

 • Корпоративен сайт
 • Сайт на startup или малка фирма
 • Електронен магазин
 • Институционален сайт
 • Медиен сайт
 • Продуктов сайт
 • Сайт за онлайн услуги
 • Сайт на събитие
 • Сайт на кауза / НПО
 • Личен сайт
 • Mobile App

Ако в категория има по-малко от 5 участника журито си запазва правото да не излъчи победител.

За промени в адреса на вече регистриран сайт или други данни от регистрацията организаторите се уведомяват с изпращане на имейл до Организаторите, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Всички такси за участие трябва да се заплатят не по-късно от 12:00 часа на обявената за край на регистрацията дата - 04.10.2021 г. Проект, чиято такса за участие не е заплатена в указания срок, не се допуска за участие.

Таксите за участия на уеб сайтове, които са отпаднали поради неизпълнение на условията за участие в Конкурса, не се възстановяват.

Банковите преводи се правят в лева по сметката на Фондация за активно развитие на уеб, като банковите такси са за сметка на изпращача.

2. Проверка валидността на регистрациите

През целия период на регистрация и в първите 5 дена след начало на оценяването. Извършва се от оторизирано за целта лице, представител на Организаторите и Джуниър журито. Включва проверка на всеки регистриран сайт за коректно избрана категория, в която е регистриран, както и дали не попада в забранените за допускане до участие групи сайтове. При невалидна регистрация се изпраща имейл на посочения адрес с информация за това, че ще бъде преместен в друга категория и/или за дисквалификация с указване на наличния казус. При липса на отговор на този имейл регистрацията се счита за невалидна. При съгласие се пристъпва към промяна на категорията или се изясняват обстоятелствата.

Адресите на всички успешно регистрирани сайтове се публикуват онлайн на сайта на конкурса.

3. Оценяване

3.1. Оценяващо жури

Оценяването на участниците в Сайт на годината 2021 се извършва от предварително съставено от организаторите жури. Журито е обявено на сайта на Конкурса при началото на регистрацията. Журито се състои от специалисти в следните области:

 • дизайнери
 • маркетинг специалисти
 • проектови ръководители
 • SEO/SMM
 • ПР и журналисти
 • програмисти
 • блогъри
 • mobile app експерти

Предварително журиращите подписват декларация, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. Тази декларация се предоставя на организаторите.

Имената на журиращите се оповестяват в началото на регистрацията, придружени с кратка анотация и снимка, предоставени на организаторите едновременно с декларациите. Тази информация се поставя на сайта на конкурса.

Оценките на журито се обявяват публично след края на конкурса.

Коментарите от журито се предават по мейл само на регистриращия проекта за участие, след края на Конкурса.

3.2. Основните критериите за оценка в Сайт на годината 2021 са детайлно описани и приети от Журито в сегментите маркетинг, дизайн и техническо изпълнение и Mobile App и са анонсирани на сайта на Конкурса.

3.3. Крайната оценка на участващия проект се формира по следния начин: 30% от оценката за дизайн, 30% от оценката за програмиране, 30% от оценката за маркетинг и 10% от оценката за правно съответствие

4. Деклариране на обвързаност и проверка на сайтовете от Джуниър журито.

Период: Никой член на журито не може да започне гласуване ако не е декларирал своята обвързаност/необвързаност с всички участници в Конкурса. Декларирането става в първите два дни от Гласуването (октомври 2021).

Журиращите преглеждат списъка с всички участващи сайтове и мобилни приложения и декларират обвързаност с такива, за които са работили или работят в момента, като за целта попълват декларация онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Копия от декларацията се изпращат до организаторите.

Мобилното жури не участва в Конкурса със свои проекти в категория Mobile App.

По време на деклариране на обвързаност всички участващи сайтове се проверяват от Джуниър жури, съставено и разпределено от младши експерти от трите сегмента - дизайн, програмиране, маркетинг. Те преглеждат дали проектите са в съответстваща им, правилната за тях категория и при несъответствие дават сигнал на организаторите, които по преценка могат служебно да преместят в друга, съответстваща на естеството категория.

Всеки проект се преглежда от по един младши експерт от трите основни сегмента. Критериите, по които се преглеждат сайтовете са точно описани и подадени от основното жури. Джуниър журито ще отбелязва с Да и Не дали са налице базови критерии за участие в конкурса. Основното жури ще вижда тези отметки, за да вземе предвид при съставянето на оценката.

5. Излъчване на номинирани сайтове – в Сайт на годината 2021 победителите ще си излъчат от жури и публика едновременно.

Всеки член на журито гласува за сайтовете, с които не е обвързан, в 2 или 3 цели категории за да могат да определят средното ниво на участниците. Гласуването е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Гласуването за обвързващи сайтове ще се направи технически невъзможно, като за това носят отговорност организаторите.

Гласува се по 10-то бална система, като 10 е максимумът, а 1 минимумът.

Оставянето на коментари от всеки журиращ за всеки проект е задължително.

След края на гласуването се сумира броят гласове за всеки един сайт. По тази оценка сайтовете се листват за всяка категория и се определят първите пет с най-висок резултат - по пет номинирани в категория.

6. Излъчване на победители

Гласуват всички членове на журито и гласуват само в категориите, с които не са обвързани. Гласува се и за Mobile App категорията и за категориите със сайтове. Вотът е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито.

Мобилното жури гласува също за всички проекти.

Всички виждат коментарите на колегите си от гласуването от Етап 1, без да виждат оценките. Така се ориентират по-лесно в проектите.

На този етап всеки журиращ класира проектите на 1, 2, 3 място и останалите не класира (4, 5, 6).

Класирането има следната тежест
класиран на 1-во място сайт - 45
класиран на 2-ро място сайт - 30
класиран на 3-то място сайт - 20
класиран на 4, 5, 6, 7 място сайт - 10

За окончателното класиране се формира обща оценка от получените точки.

При равен брой точки за някое от местата има двама победители.

Гласуването от всяка сесия на всеки журиращ се изпращат до организаторите и до журиращия. Валидни са последните (към срока за гласуване) оценки.

Оценките на журито се обявяват публично след края на конкурса.

6. Излъчване на специална награда

Извършва се от Специално жури. Той е съставен от видни експерти, свързани с интернет бизнеса, водещи специалисти в областта на онлайн маркетинга, утвърдени в годините.

Имената на експертите се оповестяват онлайн, придружени с кратка анотация и снимка.

Съветът решава наградата, която ще излъчи на база предложения от всеки участник в експертния съвет – значими за уеб проекти, събития, личности. Изборът става на работна сесия в края на м. септември 2021 г. Работната сесия с процеса по избора на специална награда се филмира. Видеото се публикува след церемонията на сайта на конкурса.

7. Награждаване

Датата и мястото на награждаването ще бъдат обявени от организаторите не по-късно от 15 октомври 20201 г. Отговорни за церемонията по награждаването са организаторите. Победителите не се анонсират предварително. Окончателните резултати се обявяват официално на церемонията по награждаване и след това се публикуват на сайта.

Изготвили:

Светла Йовова и Жюстин Томс
Сайт на годината
Фондация за активно развитие на уеб