Технология на Конкурса

Технология на провеждане на конкурса Сайт на годината 2019 – Добрите примери се споделят

Версия 1.0

Дата за финализиране на Технологията: 9.04.2019

I. Организатор

1. Организатор на конкурса Сайт на годината е Фондация за активно развитие на уеб.

2. За провеждане на конкурса се създава работна група, отговорна за протичането му, експертен съвет и жури, определящи победителите.

Работната група по Сайт на годината 2019 заседава на среща през януари 2019 година и прие описаните тук условия.

II. Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината е сайтът да е разработен от български компании и екип.

Категории:

 • Фирмен сайт
 • Личен сайт
 • Институционален сайт / НПО
 • Сайт на събитие / кауза
 • Електронен магазин
 • Медиен сайт
 • Блог
 • Продуктов сайт
 • Сайт за услуги
 • Mobile app
 • Future / Innovative

Категория Mobile App ще се оценява отделно от 8 членно жури по отделни критерии. Въвежда се нова категория "Future / Innovative" за нестандартни и иновативни решения (вкл VR / AR).

В конкурса няма да бъдат допускани за участие сайтове, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват “верижни писма”, “джънк мейлове”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

За участие в конкурса следва да се заплати такса - 120 лв.

Ранна регистрация от 10-ти до 20-ти април 2019 г с 50% отстъпка - 60 лв.

Един сайт може да участва само в една категория. Сайтове, участвали и печелили награда в предишни издания на Конкурса ще трябва да посочват значимо подобрение, за да участват отново.

III. Етапи на протичане на Конкурса

 • Регистрация
 • Проверка валидността на регистрациите
 • Обвързаност
 • Оценяване
 • Излъчване на номинирани
 • Излъчване на победители
 • Награждаване

1. Регистрация

Регистрацията за Сайт на годината стартира на 10.04.2019 г. и ще продължи до 14.10.2019 г. Регистрацията се извършва изцяло онлайн - от сайта на Конкурса.

Регистрацията е валидна след платена такса за участие.

1.1. Регистрацията се извършва онлайн чрез попълване на форма в сайта https://bgweb.bg/, за всички категории, от собственик (фирма възложител), от автор или член на екипа работил по създаването на сайта, но със знанието и съгласието на собственика на сайта.

1.2. При регистрацията регистриращият декларира, че е съгласен и приема условията на Конкурса, както и това, че сайтът му ще бъде оценен във вида, в който е онлайн в периода на оценяване (октомври-ноември 2019 г.).

1.3. За промени в адреса на вече регистриран сайт или други данни от регистрацията организаторите се уведомяват с изпращане на имейл до Организаторите, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

1.4. Всички такси за участие трябва да се заплатят не по-късно от 12:00 часа на обявената за край на регистрацията дата - 14.10.2019 г. Проект, чиято такса за участие не е заплатена в указания срок, не се допуска за участие.

1.5. Таксите за участия на уеб сайтове, които са отпаднали поради неизпълнение на условията за участие в Конкурса, не се възстановяват.

1.6. Банковите преводи се правят в лева по сметката на Фондация за активно развитие на уеб, като всички банкови такси са за сметка на изпращача.

2. Проверка валидността на регистрациите

През целия период на регистрация. Извършва се от оторизирано за целта лице, представител на Организаторите. Включва проверка на всеки регистриран сайт за коректно избрана категория, в която е регистриран, както и дали не попада в забранените за допускане до участие групи сайтове. При невалидна регистрация се изпраща имейл на посочения адрес с информация за това, че ще бъде преместен в друга категория и/или за дисквалификация с указване на наличния казус. При липса на отговор на този имейл регистрацията се счита за невалидна. При съгласие се пристъпва към промяна на категорията или се изясняват обстоятелствата.

Адресите на всички успешно регистрирани сайтове се публикуват онлайн на сайта на конкурса.

3. Оценяване

3.1. Оценяващо жури

Оценяването на участниците в Сайт на годината 2019 се извършва от предварително съставено от организаторите жури. Журито е обявено на сайта на Конкурса при началото на регистрацията. Журито се състои от специалисти в следните области:

 • дизайнери
 • маркетинг специалисти
 • проектови ръководители
 • SEO/SMM
 • ПР и журналисти
 • програмисти
 • блогъри
 • mobile app експерти

Предварително журиращите подписват декларация, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат. Тази декларация се предоставя на организаторите.

Имената на журиращите се оповестяват в началото на регистрацията, придружени с кратка анотация и снимка, предоставени на организаторите едновременно с декларациите. Тази информация се поставя на сайта на конкурса.

При до 3 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.

Оценките на журито се обявяват публично след края на конкурса.

3.2. Основните критериите за оценка в Сайт на годината 2019 са маркетинг, дизайн и техническо изпълнение.

За всеки участник всеки журиращ поставя по една оценка, която е съставена на база експертност на журиращия и включва комплексна оценка по всички посочени критерии за оценяване в конкретната категория.

Кратко описание на критериите е публикувано на сайта на конкурса. Критериите са изнесени и в системата за гласуване на журито.

4. Деклариране на обвързаност

Период: Никой член на журито не може да започне гласуване ако не е декларирал своята обвързаност/необвързаност с участниците в Конкурса. Декларирането става в първите два дни от Гласуването (октомври 2019).

Журиращите преглеждат списъка с всички участващи сайтове и декларират обвързаност с такива, за които са работили или работят в момента, като за целта попълват декларация онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Копия от декларацията се изпращат до организаторите.

Излъчване на номинирани сайтове – в Сайт на годината 2019 победителите ще си излъчат от жури и публика едновременно.

Всеки член на журито гласува за сайтовете, с които не е обвързан, във всички категории. Гласуването е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Гласуването за обвързващи сайтове ще се направи технически невъзможно, като за това носят отговорност организаторите.

Всеки член на журито посочва по един сайт-победител за всяка категория, в която гласува. Валидни са последните (към срока за гласуване) оценки.

След края на гласуването се сумира броят гласове за всеки един сайт. По тази оценка сайтовете се листват за всяка категория и се определят първите пет с най-висок резултат - по пет номинирани в категория.

5. Излъчване на победители

Гласуват всички членове на журито. Вотът е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито. Всеки гласува за всички номинирани сайтове, като класира петте сайта от номинираните със съответното място за всяка категория.

Гласуването от всяка сесия на всеки журиращ се изпращат до организаторите и до журиращия. Валидни са последните (към срока за гласуване) оценки.

Сайтовете се листват и тези, събрали най-много първи места в съответната категория се излъчват за победители. При равен брой гласове за първо място се гледат тези за класиране на второ и трето място. Това се извършва от организаторите след края на гласуването на журито.

Оценките на журито се обявяват публично след края на конкурса.

6. Излъчване на специална награда

Извършва се от Специално жури. Той е съставен от видни експерти, свързани с интернет бизнеса, водещи специалисти в областта на онлайн маркетинга, утвърдени в годините.

Имената на експертите се оповестяват онлайн, придружени с кратка анотация и снимка.

Съветът решава наградата, която ще излъчи на база предложения от всеки участник в експертния съвет – значими за уеб проекти, събития, личности. Изборът става на работна сесия в края на м. септември 2019 г. Работната сесия с процеса по избора на специална награда се филмира. Видеото се публикува след церемонията на сайта на конкурса.

7. Награждаване

Датата и мястото на награждаването ще бъдат обявени от организаторите не по-късно от 10 септември 2019 г. Отговорни за церемонията по награждаването са организаторите. Победителите не се анонсират предварително. Окончателните резултати се обявяват официално на церемонията по награждаване и след това се публикуват на сайта.

Изготвили

Светла Йовова
и
Жюстин Томс

Сайт на годината
Фондация за активно развитие на уеб

Март 2019